Stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie la încălzirea locuinței

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226 din 16.09.2021 și prevederile H.G. nr. 1073 din 11.10.2021 familiile și persoanele singure din municipiul Caransebeș al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depășește 1.386 de lei – în cazul familiei – respectiv 2.053 de lei – în cazul persoanei singure, pot depune cereri şi declarații pe propria răspundere privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie la încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri la Direcția de Asistență Socială Caransebeș, cu sediul în strada Teiușului , nr. 24 .
Ajutorul se acordă pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, în funcție de data înregistrării solicitării, după cum urmează: – începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii;
– începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a lunii.
De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută mai sus pot beneficia lunar de suplimentul pentru energie, inclusiv în perioada sezonului rece.
Formularele vor fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș sau pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei municipiului Caransebeș – secțiunea Asistență Socială.

PROGRAM PRELUARE CERERI:

Marți – Joi 8:30 – 14.00
Vineri – 8:30 – 12:00
LUNI – Prelucrare/centralizare documente preluate.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE

1. Cererea și declarația pe propria răspundere, completată integral, fără ștersături și adăugiri;

2. Actele de identitate ale membrilor familiei: carte de identitate, buletin, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere pentru copii cu vârsta sub 14 ani, copie xerox și original;

3. Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii: adeverință salariu net + tichete de masă, cupon pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoană cu handicap, cupon alocație de plasament, etc., după caz;

4.Adeverință eliberată de asociația de proprietari din care să rezulte numărul membrilor din familie luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței, numele și prenumele acestora;

5.Pentru minorii care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii, fără a exista o hotărâre judecătorească de încredințare, se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă;

6.O factură recentă de la salubritate sau apă, din care să rezulte numărul membrilor de familie pentru care se plătesc utilitățile – pentru solicitanții care locuiesc la casă;

7.Certificat fiscal – eliberat de Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, pentru fiecare dintre membrii majori ai familiei;

8.Viza Registrului Agricol din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș (sau adeverință dacă familia deține terenuri sau animale), exceptând terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă, alte terenuri intravilane care depășesc 1.000mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală și suprefețele de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie;

9.Copie xerox după actul de proprietate, certificat moștenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donație/ contract cu clauză de abitație/contract de comodat/contractul de întreținere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței(unde este cazul);

10.Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului cu o vechime mai mare de 10 ani (pentru posesorii care dețin în proprietate un singur autoturism);

11. Ultima factură de energie electrică sau gaze naturale, după caz, respectiv factură energie electrică/gaze naturale pentru suplimentul de energie;

12.Persoanele care au viza de reședință pe raza municipiului Caransebeș, trebuie să prezinte acte doveditoare privind terenurile și clădirile deținute în localitatea de domiciliu (certificat fiscal și adeverință de la biroul agricol);

13.Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției sau plasamentul familial al minorului;

14.Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.

Declararea unui număr mai mare sau mai mic de membrii de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește conform Codului Penal.